Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Kulturarvsårdets medlemmer

Mari Kleist, Arkæolog Phd
Pauline Kleinschmidt Knudsen, Arkæolog
Thomas Riis, arkitekt MAA

Kulturarvsråd

Kulturarven er i høj grad en ressource og væsentlig faktor for det grønlandske samfund. Derfor blev der i 2007 nedsat et Kulturarvsråd, som skal arbejde målrettet med at sikre kulturmiljøerne i Grønland. 

 

Baggrund

Iflg. Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder skal Kulturarvsrådet afgive anbefaling vedrørende sager om fredning og skal høres i forbindelse med tilladelser. Derudover har Kulturarvsrådet en rådgivende funktion inden for fredning af bygninger og kulturhistoriske områder samt relaterede forhold.

 

NKA og Kulturarvsrådet

Grønlands Nationalmuseum er sekretariat for Kulturarvsrådet. Grønlands Nationalmuseum skal vejlede og rådgive private og offentlige myndigheder i fredningssager og besvare forespørgsler. 

Kulturarvsrådet vil som hovedregel blive involveret, når NKA skal træffe forvaltningsretlige afgørelser, ved vurderinger af principiel karakter for arbejdet med kulturminderne eller som rådgiver for NKA.

 

Kulturmindebevillingen

Kulturmindebevillingen skal betale driften af Kulturarvsrådet og bruges til flg. formål: 

§ 8. Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum fører tilsyn med jordfaste fortidsminder, der er fredet efter denne lov.

Stk. 3: Grønlands Nationalmuseum varetager vedligeholdelsen af de væsentligste fredede jordfaste fortidsminder inden for den i finansloven givne bevilling.

 

§ 14. Stk. 3: Grønlands Nationalmuseum kan efter ansøgning bestemme, at udgifter til et vedligeholdelsesarbejde eller et bygningsarbejde ved en fredet bygning eller et kulturhistorisk område afholdes helt eller delvis inden for den i landstingsfinansloven givne bevilling. 

 

§ 15. Stk. 2: Grønlands Nationalmuseum fører tilsyn med bygninger og kulturhistoriske områder, der er fredet efter denne lov.

Stk. 3: Grønlands Nationalmuseum varetager vedligeholdelsen af fredede bygninger og kulturhistoriske områder inden for den i landstingsfinansloven givne bevilling.

 

Kontakt

Aktiviteterne skal prioriteres hårdt, da der er store behov. Ansøgninger om midler til arbejder på fredede bygninger (§14) sendes til NKA. Der er ikke noget ansøgningsskema.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv