Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, NKA (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) består af to hovedafdelinger: museum og arkiv, hver med deres specifikke lovbundne opgaver.

 

NKA har til opgave gennem registrering, indsamling, ordning, bevaring, forskning og formidling

·         at virke for sikring af Grønlands kulturarv

·         at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie

·         at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden

·         at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater

·         at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder

·         at sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier

·         At sikre offentligheden adgang til arkivalier.

                                           

Herudover varetager NKA sager om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, herunder jordfaste fortidsminder, bygninger og kulturhistoriske områder.

Arbejdsopgaver

Museet normale opgaver er indsamling, bevaring, dokumentation, forskning og formidling for at sikre Grønlands kulturarv. Desuden varetager museet bygningsbevaring og fredning af fortidsminder.

 

Arkivets opgaver er primært at sikre bevaring af arkivalier og er ansvarlig for indsamling, ordning, bevaring, registrering samt forskning og formidling for at udbrede kendskabet til Grønlands kultur- og samfundshistoriske udvikling.

 

Museet foretaget udgravninger og besigtigelser og deltager i feltarbejde i hele Grønland. Ved arealtildeling til bygninger, veje, lufthavne m.m. konsulteres museet for at undgå, at anlægsarbejderne beskadiger fortidsminder. Om nødvendigt foretages nødudgravninger.

 

Arkivet fører tilsyn med Selvstyrets og kommunernes journalsystem, ligesom det skal godkende offentlige institutioners journalsystemer, og fører tilsyn med arkivforholdene ved myndigheder og institutioner. Så vidt muligt får byerne et tilsynsbesøg hvert femte år. Formålet er at sikre, at arkivalierne vedrørende Grønlands historie og kultur bevares for eftertiden.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv