Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Råd og nævn

Kulturarvsrådet

Iflg. §16 i Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007om fredning af Kulturminder skal Selvstyremedlemmet nedsætte et Kulturarvsråd, der har en funktionsperiode på 4 år. 

Opgaverne er beskrevet i §16 stk. 2. Kulturarvsrådet skal afgive anbefaling vedrørende sager om fredning, jf. §17 og skal høres i forbindelse med tilladelser i henhold til §14. Derudover har Kulturarvsrådet en rådgivende funktion inden for fredning i bygninger og kulturhistoriske områder samt relaterede forhold.

Kulturarvsrådet blev første gang nedsat i efteråret 2009. På nuværende tidspunkt er der ikke nedsat et Råd.

NKA er Kulturarvsrådets sekretariat, da Rådet ikke har et selvstændigt budget. Rådet afholder møder efter behov. Det er sekretæren, som udarbejder en særskilt årsberetning for Kulturarvsrådet og afleveres til orientering og godkendelse hos Naalakkersuisut.

Grønlands Nationalmuseum skal vejlede og rådgive private og offentlige myndigheder i fredningssager og besvare forespørgsler. Kulturarvsrådet vil som hovedregel blive involveret, når NKA skal træffe forvaltningsretlige afgørelser, ved vurderinger af principiel karakter for arbejdet med kulturminderne eller som rådgivende instans for NKA.

For yderligere oplysninger kan du besøge Kulturarvsrådet 

 

Museumsnævn

Museumsnævnet er en del af Grønlands museumsvæsen. Iflg. §19 stk. 1 i Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1998 om museumsvæsen skal Landsstyret nedsætte et museumsnævn bestående af 5 medlemmer og suppleanter. I selvsamme forordning §19 stk. 2 fremgår endvidere, at nævnets medlemmer beskikkes af Landsstyret for 2 år ad gangen.

Museumsnævnet blev første gang nedsat i 1998 og afholder som hovedregel et fysisk møde om året.

NKA tager sig af sekretariatsfunktionen af museumsnævnet. Sekretæren udarbejder en særskilt årsberetning for Museumsnævnet, som afleveres som orientering og godkendelse hos Naalakkersuisut.

Du kan besøge Museumsnævnet på deres hjemmeside og læse mere om deres virke. 

Råd og nævn
CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv