Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv
BurgerBurger

Hvordan freder vi?

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv modtager løbende henvendelser med ideer til fredning, og NKA indleder nye fredninger for de bygninger, som skønnes at være af særlig kulturhistorisk betydning. Alle kan tage initiativ til kontakte NKA med en idé til en fredning. Det kræver, at man vedlægger dokumentation af bygning, omgivelser og andre oplysninger af betydning for vurderingen om noget skal fredes. 

 

Ved fredning af bygninger forstås enten hele bygningen, bygningens ydre, enkelte bygningsdele og en bygnings umiddelbare omgivelser i det omfang, disse er en del af den bevarings- eller beskyttelsesværdige helhed.

 

En fredningssag starter ved en henvendelse til Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, om en konkret bygning der ønskes fredet. Sagen indledes, når Grønlands Nationalmuseum & Arkiv beslutter det, hvorefter der fremlægges et fredningsforslag for Kulturarvsrådet. Der kan være tale om flere slags bygninger, men fælles for dem alle er, at de skal have tidstypiske historiske træk og have national interesse for eftertiden.   

 

Sådan forløber en fredningssag

En fredning er som udgangspunkt bindende i al fremtid. Derfor skal beslutninger i en fredningssag foregå på et fagligt solidt grundlag og processen skal inddrage borgerne og særligt interesserede omkring den aktuelle bygning. Processen er på grund af en række lovbestemte faser altid lang.

Her beskrives et normalt fredningsforløb:

1. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv modtager en henvendelse om at frede en bygning eller beslutter sig af egen drift at rejse en fredningssag. Henvendelsen indeholder fotos og andre aktuelle oplysninger om bygningen, men NKA indhenter også selv oplysninger, f.eks. om andre bygningsværker af samme arkitekt, om bygningens kulturhistoriske sammenhænge, om tidstypiske træk mv. NKA besigtiger bygningen.

 

2. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv beslutter på den baggrund, om der bør påbegyndes en fredningssag eller ej.  Er vurderingen positiv forelægges forslag om fredning for Det særlige bygningssyn ved Kulturministeriet. Er vurderingen negativ, meddeles dette til den, der er kommet med henvendelsen. En sådan beslutning kan ankes.

 

3. Kulturarvsrådet vurderer fredningssagen. Fredningssagen kan kun gennemføres, hvis rådet anbefaler det. Såfremt Kulturarvsrådet mener, at den foreslåede bygning ikke er egnet til fredning, bortfalder fredningsforslaget, og afgørelsen kan ikke ankes.

 

4. Hvis Kulturarvsrådet mener, at en bygning er fredningsegnet, bliver der givet besked til ejeren, brugere, kommunen, det lokale museum og andre foreninger med lokalt tilhørsforhold, som skriftligt har oplyst, at de ønsker at blive informeret.

 

5. Samtidig sættes en annonce om fredningsforslaget i den lokale avis, hvormed der indledes en offentlig høringsfase. Høringen varer 3 måneder. I den periode kan alle indsende bemærkninger om fredningsforslaget til Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Fra der er sendt brev ud om, at høringen er gået i gang, må der ikke gennemføres bygningsarbejder eller ændringer af bygningen uden tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Bygningen må naturligvis heller ikke rives ned.

 

6. Efter høringsperiodens udløb skal Grønlands Nationalmuseum & Arkiv tage stilling til, om NKA vil gennemføre fredningen bl.a. under indtryk af de bemærkninger, der er kommet. Når NKA har truffet en afgørelse, får ejeren et brev herom, og de øvrige involverede parter får en kopi af dette brev. Grønlands Nationalmuseum & Arkiv kan altså vælge at træffe en negativ afgørelse om en fredningssag på dette tidspunkt, selv om den oprindelig selv har sat den i gang, og selv om Kulturarvsrådet er uenigt.

 

7. Uanset om Grønlands Nationalmuseum& Arkiv afgørelse er positiv eller negativ, kan den ankes til Naalakkersuisut. Er afgørelsen ikke anket, annoncerer Grønlands Nationalmuseum & Arkiv den endelige beslutning i de lokale aviser. Er afgørelsen en fredning, tinglyser Grønlands Nationalmuseum & Arkiv fredningen på bygningen.

 

8. Hvis Grønlands Nationalmuseum & Arkivs afgørelse bliver anket til Naalakkersuisut, afventer man naturligvis Medlem af Naalakkersuisut´s stillingtagen. Der er ikke sat tidsbegrænsning på, hvornår Medlemmet skal behandle anken. Når Medlemmets stillingtagen foreligger annoncerer Grønlands Nationalmuseum & Arkiv denne i de lokale aviser.

CloseClose

Søg på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv